Варненска ученическа академия 2008/2009

Uncategorized

Водеща организация: Общински детски комплекс – Варна
Партньори:
1. Община Варна
2. III Природоматематическа гимназия „Акад. Методий Попов“ – Варна
3. СОУ „П. К. Яворов“ – Варна
4. Общество на учителите-новатори в България
5. Фондация „Радост за нашите деца“ – ВарнаII. Екип за организация и управление на проекта:
Ръководител на проекта:
Монка Недкова Николова, директор на ОДК – Варна

Координатор на проекта:
н.с. III ст. Данаил Павлов

Счетоводител на проекта:
Ирина Колева Тодорова

Изпълнители, пряко включени в изпълнението на проекта с ръководство на школи в отделните модули:
Секция „Наука“
1. ст.н.с. II ст. дбн Мариана Филипова – Маринова
2. Георги Райчев
3. н.с. III ст. Данаил Павлов
4. Николина Стоянова
5. ст.н.с. I ст., дгн Димитър Пърличев
6. Ивелина Радева
7. Петя Костадинова
8. Силвия Захариева
9. инж. Григория Иванова
10. инж. Петя Антонова
11. Сашо Доковски
12. инж. Маргарита Гигова
13. инж. Костадин Костадинов
14. Юлия Кавръкова
15. Цветанка Стоянова
16. Долорес Коева
17. Дарина Кючукова
18. н.с. І ст. д-р Владимир Славов
19. Татяна Щерева

Секция „Изкуство“
20. Маргарита Шишкова
21. Ирена Станева
22. Васил Цачев
23. Йорданка Аргирова
24. Ирена Коларова
25. Добринка Колева
26. Теодора Сотирова

Секция „Спорт“
27. Хриска Стефанова
28. Даниела Христова
29. Бисер Бъчваров
30. Маргарита Гечева
31. Мария Бинева

Териториален обхват Област: Варна Община: Варна Град: Варна
Продължителност 12 месеца
Планирано начало на изпълнение на проекта Септември 2008
Планиран край на изпълнение на проекта Август 2009
Обща цел
Варненската ученическа академия има за основна цел усъвършенстването на работата с надарени талантливи деца с оглед разширяването на познанията и практическите им умения чрез функционирането на школи в областта на природоматематическите, техническите и обществени науки, изразителните и изобразителни изкуства и спорта като извънкласни и извънучилищни форми на обучение.
Специфични цели
• Варненска ученическа академия 2008/2009 цели и разширяването на финансираният от МОН проект „Варненска ученическа академия в областта на природоматематическите науки (учебна 2007/2008 година)“ (https://www.odk-varna.com) с нови 23 школи.
• С обособяването на общо 30 школи през 2008 година се цели изграждането на единна система за включване на ученици за обучение и практическа реализация в Академията.
• Функционирането на ВУА следва да се осъществява и чрез интердисциплинарно сътрудничество между отделните школи по направления, модули и секции с цел постигане на крайни мултиобразователни продукти на базата на придобитите умения и познания.
• Кооперирането на отделните школи с оглед получаването на общи продукции гарантира повишаването на общата култура и умението за работа в екип на талантливите деца и младежи, които често остават изолирани в обществото, съсредоточавайки се само и единствено върху една област на човешкото познание, изкуството или спорта.
• Чрез поощряването таланта и интересите на учащите се в отделните области на науката, изкуството и спорта, в дългосрочен план се очаква ранното професионално ориентиране на участниците в Академията.
• Основни дейности Учредяване на ВУА в началото на учебна 2008/2009 година с изготвяне на учебни програми за работата на школите в отделните секции.
• Организиране на качествен подбор на участниците в академията с помощта на варненските учители, специалистите от Регионалния инспекторат на МОН и управлението на училищата, тъй като те са в основата на организацията на различните изяви през учебната година – олимпиади, състезания, конференции и др.
• Повишаване равнището на знания и практически умения на учащите се талантливи деца с включването им в научноизследователската работа на институти и музеи, тренировъчния процес на спортни клубове, творческата дейност на изявени деятели в областта на изкуството, както и международни и национални състезания, научни форуми, семинари, олимпиади и др.
• Осъществяване на съвместни под проекти между отделните школи по модули, направления и секции с цел целогодишно ангажиране на таланливите деца, включително и през ваканциите.
Описание на целевата група Изявени талантливи деца и младежи от основните и средни училища на територията на Община Варна, както и такива с подчертан интерес към съществуващите школи в ОДК – Варна.
Брой лица от целевата група, включени в проекта – 312 ученици
Информиране и публичност Изготвяне на комуникационен план от координатора на проекта, насочен към целевата група и осигуряващ включването на достъпна информация относно принципите и идеологията на Академията. Чрез организирането на изложби, издаването на дипляни, изработката и поддръжката на уеб-сайт ще се спомагат и допълват връзките с варненската общественост.
Обща стойност на проекта 49995 лв.
Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ 49995 лв.

Дейности по проекта:
• Дейност № 1 „Свикване на Общо събрание на Варненска ученическа академия“. Разширяване на ВУА в началото на учебна 2008/2009 година със свикване на Общо събрание с дневен ред по предложение на ръководителя на проекта, утвърден от Педагогическия съвет на ОДК – Варна. Утвърждаване състава на Научния съвет, приемане на Правилник за устройството и дейността на ВУА, утвърждаване на списък с ръководителите на отделните школи по направления, модули и секции в съответствие с горепосочената структура. Второ свикване на Общото събрание се предвижда в края на проекта за утвърждаване на информационния, техническия и финансов окончателен доклад по проекта, внесени от тричленния екип по управление на проекта.

• Дейност № 2 „Организиране работата на школите“. Изготвяне на учебни планове и програми за работата на 31 школи в 3 секции от ръководителите на съответните школи в съответствие с предвидените в проекта хорариуми от по 72 учебни часа за теория и практика. Подготовка на дневник за всяка школа, материална книга и присъствени листи. Сключване на трудови и граждански договори с външни за ОДК – Варна ръководители на школи, явяващи се преки участници във функционирането на ВУА.

• Дейност № 3 „Свикване на Научния съвет на ВУА“. Провеждане на три заседания на Научния съвет с дневен ред по предложение на координатора на проекта, утвърден от Педагогическия съвет на ОДК – Варна. Утвърждаване на изготвените от ръководителите на школите учебни планове и програми за работата на 31 школи в 3 секции. Утвърждаване на двукратно предложените от различните школи мултиобразователните под проекти, продукт на интердисциплинарното сътрудничество между участниците в Академията.

• Дейност № 4 „Организиране на качествен подбор на участниците в Академията“ Издаване на брошура и изготвяне на уеб-сайт с цел информирането на варненските учители, ученици, родители и деятели в областта на образованието и науката за предмета и обхвата на ВУА. Провеждане на разширено заседание на Педагогическия съвет на ОДК – Варна с участието на изявени варненските учители, специалисти от Регионалния инспекторат на МОН и управлението на училищата, тъй като те са в основата на организацията на различните изяви през учебната година – олимпиади, състезания, конференции и др. с цел утвърждаването състава на отделните школи по модули и секции.

• Дейност № 5 „Изпреварващо обучение в школите“. Повишаване равнището на знания и практически умения на учащите се талантливи деца с участието им в научноизследователската работа на институти и музеи, тренировъчния процес на спортни клубове, творческата дейност на изявени деятели в областта на изкуството. Интерактивна извънкласна подготовка в различни области, необхванати в стандартните учебни планове и на он-лайн курсове чрез средствата на новите информационни и комуникационни технологии.

Дейност № 6 „Интердисциплинарно сътрудничество“. Осъществяване на съвместни мултиобразователни подпроекти между отделните школи по модули, направления и секции. Застъпване на ученическия отдих, спорт и туризъм с цел целогодишно ангажиране на таланливите деца, включително и през ваканциите. Попълване на анкетни карти от талантливите ученици за оценка на проведената учебно-методическа работа с тях, с цел поставянето им в центъра на образователния процес. Активно комуникиране в интернет-форум, където ще бъде обсъждан ходът на мултиобразователните продукции и коригирани конкретните дейности по подпроекти в зависимост от вътрешни и външни фактори.

• Дейност № 7 „Изяви на участниците във ВУА“. Участие на учениците от Академията в междуучилищни, регионални, национални и международни състезания, научни форуми, семинари, конкурси и олимпиади. Организиране на изложби, студия, майсторски класове, спектакли, спортни демонстрации и др.

• Дейност № 8 „Издаване на годишник на Варненската ученическа академия“ с информация за успехите на всички школи и реализираните мултиобразователни под проекти. Предвижда се изработката на мултимедиен диск и записването на химн на ВУА.

Вашият коментар