Детски и младежки парламент в международния проект „Y-DEMO“

Uncategorized

От  01.10. 2014 г. Детски и младежки парламент- Варна участва в международния проект „Y-DEMO“.   Участието на младежта в демократичните процеси на местните администрации в Европа” по програма „Младежта в действие Action.-1.3 Младежки проекти за демократично участие” на ЕС.

   Y-DEMO е инициатива на осем публични и частни организации в Испания, Турция, Хърватия и България, които имат структури за участие на младите хора в обществения живот, както и че чрез този проект да се поеме дългосрочен ангажимент  да се свържат възможно най-много решения на тези млади хора с политиките, провеждани от администрацията.
Целта е  популяризиране и насърчаване на участието на млади хора от 13 до 25 години в процеса на представителната демокрация,  подкрепа на  младежко лидерство и организации, заедно с укрепване на партньорството между младите хора с европейска перспектива, в контекста на Европейската година на гражданите.
Проектът, с продължителност от 10 месеца, повишава знанията за политиките и институциите,  както и изборите за Европейски парламент, тяхната визия, потребности и интереси, разчупване на културната пропаст и насърчаване на активно европейско гражданство.

    Проектът подкрепя участието на младите хора в демократичния живот, за създаване на обвързващи насоки за местните власти, които ще трябва да приемат решенията на младежките съвети в техните населени места, или от организации, които са стартирали инициативи, включително младежта в местния обществен живот: корпорации  на младежта и младежки парламенти. Той има за цел да се подобри участието на младите хора, осигуряване на диалог между младите хора и да им позволи да придобият опит в концепциите и практиките на представителната демокрация и активното гражданство чрез практически опит, основани на симулация на пленарно заседание на Европейския парламент и приемането на обвързваща директива за тяхното правителство.

 Целите на проекта са:

– Да се повиши нивото на участие на младежите в решенията на местните органи на ЕС.
-Установяване на политика, създаден от младежките съвети, така че неговите решения да са задължителни за местните администрации.
-Да се увеличи комуникацията между местните европейски власти и организациите на непълнолетните.
-Да се улесни демократичното участие сред младежите.
-Да се увеличи участието на младежките сдружения в обществения живот.

  Проектът е разработен предвид целите на програма Младежта в действие, като например насърчаване на активното европейско гражданство, насърчаване на размисъл по въпроси в Европа, а това дава възможност да се определят нови стойности чрез обща дейност.

   Y-DEMO насърчава зачитането на културното многообразие и солидарност, улесняване на съвместни дейности сред младите хора. Проектът ги  насърчава да  поемат активна роля, не само в техните общности, но да са наясно и с тяхната роля в Европа.

   В рамките на основните дейности от 7 до 15 декември представители на ДМП и студенти от ВСУ проведоха 30-часов семинар за  механизмите на представителната демокрация на всички нива, включително и за функционирането на европейските политики с прилагането на работни групи, които споделиха  опит, обсъдиха и очертаха намесата във всяка област. Семинарът включи  лекции с мултимедийна презентация – “ История на ЕС – Обединението на един континент’’, Как работят  институциите на ЕС.  Договори и система за вземане на решения. Европейски парламент – гласът на народа. Съвет на ЕС , гласът на страните членки. EC – на интересите на Общността. Европейският икономически и социален комитет – гласът на гражданското общество. Комитет на регионите – гласът на местното самоуправление. Европейски омбудсман.  Съд на Европейските общности – в защита на закона. Петициите в Европейския парламент. Европейска доброволческа служба. Работа по групи относно   участието на младите хора в  обединена Европа  и младежките организации в ЕС- въпросите, пред които са изправени. Всяка група  представи отделни части на Европейската харта за правата на човека .

  Проведе се ролевата игра „Направете  една стъпка напред“ – за правата на младите хора в социално неравенство в ЕС, която причинява дискриминация и изключване на съпричастност, повишаване на осведомеността и разбирането на липсата на равни възможности в обществото на хората , които принадлежат към различни социални групи , културните  различия.

  Предстои симулация на пленарна сесия на Европейския парламент заедно с другите партньори,  които ще се срещнат в продължение на пет дни с цел постигане на съгласие и съставяне на обвързваща директива на местните им общински  власти.