Проект на Детски и младежки парламент е сред най-добрите практики за детско и младежко участие

Uncategorized

Добри практики по детско и младежко участие

Конкурсът за добри практики по детско и младежко участие на Национална мрежа за децата, осъществен по проект „Мегафон: Детско и младежко участие“, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България, е инициатива да се съберат и популяризират най-добрите примери за работа не само ЗА, но и С децата и младите хора у нас.

Детското и младежко участие е стратегически приоритет на Национална мрежа за децата не само по отношение капацитета на Мрежата за децата и нейните членове, но и по отношение на популяризирането на концепцията и повишаване компетентността на професионалистите в областта.

В периода 26 март – 28 април 2014 г. бяха получени общо 16 предложения за добри практики от детски градини, училища (ОУ, СОУ, ПГ), училищни структури и инициативи, общински структури, неправителствени организации, институции за социални услуги и др. Членове на екипа на Секретариата на Национална мрежа за децата, съвместно с външни експерти, внимателно разгледаха, обсъдиха и точкуваха постъпилите предложения. Пет от тях бяха избрани за следващата стъпка от дейността – посещението им с цел обмяна на опит от страна на членове на Мрежата и други заинтересовани страни. Избраните добри практики са, както следва:

  • СНЦ „Еквилибриум“ с КСУДС – гр. Русе с техния интегриран модел на консултации с и включване на децата от КСУДС в работата на комплекса.
  • ОУ „Христо Ботев“ – с. Търнава, създали и насърчаващи участието на Ученическия съвет и клубовете на интереси в училищния живот, по-специално с цел дългосрочни усилия за подобряване на културата на общуване между учениците.
  • „неВъзможно е!“ – Център за ученически инициативи, проекти и възможности за всеки в Горна Малина.
  • Младежки парламент – гр. Самоков, като модел на представителство и овластяване на младите хора от града с цел по-добро разбиране и решаване на техните проблеми.
  • Детски и младежки парламент към Общински детски комплекс – гр. Варна с техния проект за повишаване потребителската култура на младите хора чрез възможностите за включване и овластяване, предоставяни от ДМП към ОДК. 

По информация на Национална мрежа за децата