XXX-то Общо събрание на Детски и младежки парламент – Варна

Uncategorized

На  17.10.2014 г. се проведе  XXX-то Общо събрание на Детски и младежки  парламент /ДМП/ при Общински детски комплекс-Варна. Участваха 54 ученици от почти всички варненски училища, избрани от училищните съвети. Събранието премина при следния дневен ред: 1. Запознаване  на младите хора с финалния етап на кандидатурата на Варна  за европейска младежка  столица  през 2017 г. Госпожа  Светлана  Пасева, началник отдел „Младежки дейности“ на Община Варна призова участниците в събранието  да информират съучениците си и да се включат активно във фейсбук кампанията за подкрепа на кандидатурата. По втора точка точка от дневния ред, Председателят на ДМП  Елора Христова направи отчет на работата и дейностите за периода 26.05 – 16.10. 2014 г.     Най-важно място се отдели на детското и младежкото участие  в живота на общината. Учителят на школата- Юлия Кавръкова  провокира учениците като представи на мултимедиен екран „Стълбица на детското участие“, като задачата им беше да намерят своето място в нея. Дали са на първата стълба, където могат да бъдат манипулирани, на втората само като декорация, на третата като символични участници, на следващата където децата са информирани и консултирани, по-нагоре в стълбицата, където решенията са инициирани и ръководени от децата или на последната, където решенията са инициирани от децата и споделени от възрастните. Това накара учениците да разсъждават, да спорят да предлагат решения. И накрая се обединиха около мнението, че е необходима още една стълба, където децата и възрастните да бъдат партньори!? Приет бе и Календарен план на дейностите и изявите на ДМП за периода октомври 2014 г.- юни 2015 г., като специално място бе отделено на домакинството на ДМП и Варна на 15-та Национална среща на Детските и младежки съвети и парламенти в България през месец април 2015 г.