ХХІХ Общо събрание на Детски и младежки парламент

Uncategorized

На 21.05.2015 г. се проведе 29-тото Общо събрание на Детски и младежки парламент – Варна. Председателят П.Петков запозна членовете с участията и инициативите през периода ноември2013 – април2014 г.  с доклад и презентация.

Проведе се избор на ново ръководство на ДМП. Обсъдиха се дейностите за следващите месеци.
През втората част на събранието младите хора обсъдиха видовете поведение. Калин, Димитър и Радо от ПГЕ представиха презентация за асертивното, агресивното и пасивното поведение, както и проявите на девиантното поведение. Всички обсъдиха казуси с реални ситуации от училищния живот и поведение на младежите.

Новото ръководство на ДМП:
Елора – председател
Милена – зам. председател
Гергана – зам.  председател
Боян – зам. председател