Проект „Общински детски комплекс – Варна – център за мултикултурен диалог“

Uncategorized
transperaant

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание“

”ОДК-Варна – център за мултикултурен диалог“

Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG051PO001/07/4.1-01 ”Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание“

Водеща организация: Общински детски комплекс – Варна
Партньори:

1. Община Варна

2. СОУ „Любен Каравелов“ – Варна

3. ОУ „Константин Арабаджиев“ – Варна

4. СОУ за деца с нарушено зрение „Д-р Иван Шишманов“ – Варна

5. Център за стратегии по проблемите на малцинствата – Варна

Екип за организация и управление на проекта:

Ръководител на проекта: Монка Недкова Николова, директор на ОДК – Варна

Координатор на проекта: н.с. III ст. Данаил Павлов

Счетоводител на проекта: Ирина Колева Тодорова

Изпълнители, пряко включени в изпълнението на проекта с ръководство на школи в отделните направления.

Териториален обхват Област: Варна Община: Варна Град: Варна

Продължителност 12 месеца
Планирано начало на изпълнение на проекта Януари 2008
Планиран край на изпълнение на проекта Декември 2008

Обща цел

Подобряване на междуетническия и междукултурен диалог в Община Варна чрез формиране на умения за работа по определени проблеми на деца от 5 до 18 г. В мултиетнически екипи след разширяването на познанията и практическите им умения при включването им в дейността на школи в областта на природоматематическите, техническите и обществени науки, изразителните и изобразителни изкуства и спорта, като извънкласни и извънучилищни форми на обучение, безплатно организирани от ОДК – Варна.

Специфични цели

С функционирането на ОДК – Варна като център за междукултурен диалог се цели изграждането на единна система за включване на ученици от малцинствените групи в областта на неформалното и интеркултурно образование. Взаимно опознаване и уважение на историята, културата, бита, религията, традициите и обичаите на различните етнически и религиозни общности, живеещи в Община Варна. Промяна на нагласите на мнозинството към малцинствата чрез присъствието на деца и младежи от различни етнически общности в мултиетнически подпроекти с оглед подпомагането процеса на пълноценната им социална интеграция. Подготовка за живот в гражданското общество на мултикултурна страна като носител на многообразието и гарант за идентичността на личността. Чрез поощряването таланта и интересите на учащите се представители на малцинствени групи в отделните области на науката, изкуството и спорта, в дългосрочен план се очаква ранното им професионално ориентиране. Присъединяване на ОДК – Варна към платформата на партньорите на Европейската година на муждукултурния диалог 2008.

Основни дейности

Организиране на качествен подбор на мотивирани ученици и родители от малцинствата с помощта на варненските учители, специалистите в областта за работа в мултикултурна среда и неправителствените организации, тъй като те са в основата на организацията на различните изяви – форуми, изложби, кръгли маси и др. Повишаване равнището на знания и практически умения на учащите се деца и младежи с включването им в школите на ОДК – Варна и научноизследователската работа на институти и музеи, тренировъчния процес на спортни клубове, както и творческата дейност на изявени деятели в областта на изкуството. Осъществяване на мултиетнически подпроекти с общински мащаб с цел оползотворяването на свободното време и целогодишно ангажиране на децата и младежите от малцинствата чрез културно наситени познавателни и развиващи дейности, включително и през ваканциите. Създаване на равни възможности за творческа изява на деца от всички етнически и религиозни общности във Варна чрез подготовката и участието им в организираните от ОДК – Варна национални конкурси, включени в Националния календар за извънкласни и извънучилищни дейности на МОН. Постигане на взаимно разбирателство и доверие чрез съвместно участие в научни, творчески и спортни дейности с конкурсен характер – международни и национални състезания, научни форуми, семинари, олимпиади и др. Адаптиране на устойчиви модели за работа с децата и младежите за стимулиране на интеграцията на всички етноси във Варна чрез повишаване подготовката на учители, преподаватели и експерти за работа в мултикултурна среда.

Описание на целевата група

Мотивирани деца и младежи от различни класове на основните и средни училища на територията на Община Варна, всички представители на малцинствени групи и с по-добър социален статус при подчертан интерес към съществуващите школи в ОДК – Варна от страна на родителите им.

Брой лица от целевата група, включени в проекта – 112 ученици

Информиране и публичност

Изготвяне на комуникационен план от координатора на проекта, насочен към целевата група и осигуряващ включването на достъпна информация относно функционирането на ОДК – Варна като център за междукултурен диалог. Чрез организирането на изложби, издаването на вестник, дипляни, изработката и поддръжката на уеб-сайт ще се спомага ангажирането на медиите с актуалната тема за разбирателството между децата и младежите от различни етнически общности във Варна.

Обща стойност на проекта 100 000 лв.

Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ 100 000 лв.

Описание на дейностите

Дейност № 1

„Организиране на качествен подбор“ на мотивирани ученици и родители от малцинствата с помощта на варненските учители, специалистите в областта за работа в мултикултурна среда и неправителствените организации, тъй като те са в основата на организацията на различните изяви – форуми, изложби, кръгли маси и др. Издаване на брошура и изготвяне на уеб-сайт с цел информирането на варненските учители, ученици, родители и деятели в областта на образованието и науката за Европейската година на мултикултурен диалог 2008.

Дейност № 2

„Повишаване равнището на знания и практически умения“ на учащите се деца и младежи от малцинствата с включването им в школите на ОДК – Варна и научноизследователската работа на институти и музеи, тренировъчния процес на спортни клубове, както и творческата дейност на изявени деятели в областта на изкуството. Провеждане на интерактивна извънкласна подготовка в различни области, необхванати в стандартните учебни планове и он-лайн курсове чрез средствата на новите информационни и комуникационни технологии. Активно комуникиране в интернет-форум, където ще бъде обсъждан ходът на мултиетническите продукции и коригирани конкретните дейности по подпроекти в зависимост от вътрешни и външни фактори.

Дейност № 3

„Интеркултурно сътрудничество“ чрез осъществяване на мултиетнически подпроекти с общински мащаб с цел оползотворяването на свободното време и целогодишно ангажиране на децата и младежите от малцинствата чрез културно наситени познавателни и развиващи дейности, включително и през ваканциите с провеждане на четири петдневни лагер-школи. Двукратно издаване на вестник.

Дейност № 4

„Изяви на целевата група“ чрез създаване на равни възможности за творческа изява на деца от всички етнически и религиозни общности във Варна чрез подготовката и участието им в организираните от ОДК – Варна национални конкурси, включени в Националния календар за извънкласни и извънучилищни дейности на МОН. Постигане на взаимно разбирателство и доверие чрез съвместно участие в научни, творчески и спортни дейности с конкурсен характер – международни и национални състезания, научни форуми, семинари, олимпиади и др. Попълване на анкетни карти от учениците за оценка на проведената учебно-методическа работа с тях, с цел поставянето им в центъра на образователния процес.

Дейност № 5

„Адаптиране на устойчиви мултикултурни модели“ за работа с децата и младежите за стимулиране на интеграцията на всички етноси във Варна чрез провеждане на заключителен семинар в края на проекта с цел повишаване подготовката на учители, преподаватели и експерти за работа в мултикултурна среда.

ЛАГЕР-ШКОЛИ ЗА УЧАСТНИЦИТЕ ПО ПРОЕКТ „ОДК-ВАРНА-ЦЕНТЪР ЗА МУЛТИКУЛТУРЕН ДИАЛОГ“

От 15 до 29  юни участниците по проект ”ОДК-Варна- център за мултикултурен диалог”, финансиран от ЕСФ, продължиха обучението си сред природата. Децата от СОУ за ДНЗ „Д-р Иван Шишманов”, плуваха, спортуваха, обучаваха се, по време на двата петдневни лагера организирани за тях в хотел „Никея” в КК „Златни пясъци” и в к-с „Белведере”, с.Аспарухово. Учениците, целева група, по проекта от СОУ „Любен Каравелов”, имаха възможността пет дни да яздят коне, да се занимават с грънчарство, да стрелят с лъкове, да спортуват в Прабългарското селище „Фанагория и още пет дни в прекрасния к-с „Гермето” в Голишкия  Балкан. Хотел „Роса”, в КК „Златни пясъци” и хотел „Никея”, бяха база за отдих и обучение на децата от Дом „Надежда” и децата, включени по проекта от партньорската организация   „Център за стратегии по проблемите на малцинствата.

0101
Учениците от  ОУ „Иван Рилски”, включени в школата по изобразително изкуство, заедно с учителката Йорданка Аргирова, бяха на летен пленер в к-с „Гермето” и в х-л „Роса”, като отразиха  в своите рисунки морските и планинските пейзажи. Благодарение на безвъзмездната финансова помощ, осигурена по проекта, децата с нарушено зрение, децата лишени от родителска грижа и социално слабите деца от ромски произход, имаха щастието да почиват през лятото и да продължат да се социализират чрез организираните от ОДК лагер-школи.
БРОШУРА „ОДК-Варна – център за мултикултурен диалог“
0001sc
003sc
0004sc

Плакат по проект „ОДК-Варна – център за мултикултурен диалог“

plakat-inf-multi

Заключителен семинар по проект „ОДК – център за мултикултурен диалог“

На  26 септември 2009г. в зала „Варна” на  Община Варна  се проведе заключителен  семинар  по проект „ОДК – център за  мултикултурен диалог“,  финансиран  по Оперативна програма „Развитие на  човешките  ресурси“ на ЕСФ.

Гости на събитието бяха: г-н Коста Базитов – зам. кмет на Община Варна; г-жа Катя Матеева – старши експерт и регионален координатор в Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми“; г-жа Цвета Стоянова – детски, семеен и организационен психолог в психологичен и кариерен център „Емпатия” към Община Варна; г-н Николай Николов – Център за стратегии по проблемите на малцинствата; г-жа Снежана Дончева – директор на Дом за ДЛРГ, „Княгиня Надежда“, ръководители на школи в ОДК – Варна, директори и преподаватели от партньорските организации: СОУ „Проф.д-р Ив. Шишманов“, СОУ“Л. Каравелов“, ОУ „К. Арабаджиев“, Дом за ДЛРГ“Княгиня Надежда“ и ОУ „Св.Ив. Рилски“ и деца от целевата група, активно участвали в проекта.

1111

Мултимедийна презентация представи на участниците в семинара реализираните дейности по проекта,  в който се включиха с радост и  желание 112 деца от 5 до 18г. в школи и дейности, организирани от ОДК. Децата посещаваха занимания в областта на природоматематическите, техническите и обществени науки, изразителните и изобразителни изкуства, спорта, в извънкласни и извънучилищни форми на обучение, не  само  през  учебната  година,  а и  през  ваканционните дни.

Г-н Илиян Ризов от Департамента за повишаване квалификацията на учителите към ШУ„Епископ Константин Преславски” изнесе лекция на тема „Стратегии на мултикултурното образование“.

3333

Преподавателите от ОДК и партньорските организации активно дискутираха необходимостта от продължаването на дейностите по проекта, възможностите за  тяхното финансиране и  реализиране в бъдеще.  Г-н Базитов пое ангажимент от името на Община Варна през новата учебна 2009-2010 година да бъде осигурен транспорт, за да могат децата от целевата група да продължат да посещават школите в ОДК – Варна.

Всички присъстващи на събитието получиха CD и папка с информационни материали, а изявените участници – диплом.

*****************************************

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейски социален фонд Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001/07/4.1-01 „Създаване на благоприятна мултикултурна среда за практическо прилагане на интеркултурно образование и възпитание“

transperaant