Проект „Варненска ученическа академия 2008-2009“

Uncategorized

plakat-infVUA

Проект „Варненска ученическа академия 2008-2009″


Този проект е финансиран  от   Оперативна   програма  „Развитие на човешките ресурси“,  схема  „Да  направим  училището   привлекателно за младите хора“  BG051ПО001/074.2-01/28.

Този документ е  създаден с финансовата   подкрепа  на  Оперативна програма  „Развитие на човешките ресурси“  , съфинансиран  от Европейския съюз, чрез Европейския  социален  фонд.

Цялата  отговорност за  съдържанието  на този документ се носи от  ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС – Варна и при никакви обстоятелства не  може да се приема , че този  документ отразява официалното становище на Европейския Съюз и Договарящия орган

Водеща организация: Общински детски комплекс – Варна

Партньори:

1. Община Варна
2. III Природоматематическа гимназия „Акад. Методий Попов“ – Варна
3. СОУ „П. К. Яворов“ – Варна
4. Общество на учителите-новатори в България
5. Фондация „Радост за нашите деца“ – ВарнаII.

Екип за организация и управление на проекта:
Ръководител на проекта:
Монка Недкова Николова, директор на ОДК – Варна

Координатор на проекта:
н.с. III ст. Данаил Павлов

Счетоводител на проекта:
Ирина Колева Тодорова

Изпълнители, пряко включени в изпълнението на проекта с ръководство на школи в отделните модули:
Секция „Наука“
1. ст.н.с. II ст. дбн Мариана Филипова – Маринова
2. Георги Райчев
3. н.с. III ст. Данаил Павлов
4. Николина Стоянова
5. ст.н.с. I ст., дгн Димитър Пърличев
6. Ивелина Радева
7. Петя Костадинова
8. Силвия Захариева
9. инж. Григория Иванова
10. инж. Петя Антонова
11. Сашо Доковски
12. инж. Маргарита Гигова
13. инж. Костадин Костадинов
14. Юлия Кавръкова
15. Цветанка Стоянова
16. Долорес Коева
17. Дарина Кючукова
18. н.с. І ст. д-р Владимир Славов
19. Татяна Щерева

Секция „Изкуство“
20. Маргарита Шишкова
21. Ирена Станева
22. Васил Цачев
23. Йорданка Аргирова
24. Ирена Коларова
25. Добринка Колева
26. Теодора Сотирова

Секция „Спорт“
27. Хриска Стефанова
28. Даниела Христова
29. Бисер Бъчваров
30. Маргарита Гечева
31. Мария Бинева

Териториален обхват Област: Варна Община: Варна Град: Варна
Продължителност 12 месеца
Планирано начало на изпълнение на проекта Септември 2008
Планиран край на изпълнение на проекта Август 2009
Обща цел
Варненската ученическа академия има за основна цел усъвършенстването на работата с надарени талантливи деца с оглед разширяването на познанията и практическите им умения чрез функционирането на школи в областта на природоматематическите, техническите и обществени науки, изразителните и изобразителни изкуства и спорта като извънкласни и извънучилищни форми на обучение.
Специфични цели
Варненска ученическа академия 2008/2009 цели и разширяването на финансираният от МОН проект „Варненска ученическа академия в областта на природоматематическите науки (учебна 2007/2008 година)“ (https://www.odk-varna.com) с нови 23 школи.

С обособяването на общо 30 школи през 2008 година се цели изграждането на единна система за включване на ученици за обучение и практическа реализация в Академията.
Функционирането на ВУА следва да се осъществява и чрез интердисциплинарно сътрудничество между отделните школи по направления, модули и секции с цел постигане на крайни мултиобразователни продукти на базата на придобитите умения и познания.
Кооперирането на отделните школи с оглед получаването на общи продукции гарантира повишаването на общата култура и умението за работа в екип на талантливите деца и младежи, които често остават изолирани в обществото, съсредоточавайки се само и единствено върху една област на човешкото познание, изкуството или спорта.
Чрез поощряването таланта и интересите на учащите се в отделните области на науката, изкуството и спорта, в дългосрочен план се очаква ранното професионално ориентиране на участниците в Академията.

Основни дейности Учредяване на ВУА в началото на учебна 2008/2009 година с изготвяне на учебни програми за работата на школите в отделните секции.
Организиране на качествен подбор на участниците в академията с помощта на варненските учители, специалистите от Регионалния инспекторат на МОН и управлението на училищата, тъй като те са в основата на организацията на различните изяви през учебната година – олимпиади, състезания, конференции и др.
Повишаване равнището на знания и практически умения на учащите се талантливи деца с включването им в научноизследователската работа на институти и музеи, тренировъчния процес на спортни клубове, творческата дейност на изявени деятели в областта на изкуството, както и международни и национални състезания, научни форуми, семинари, олимпиади и др.
Осъществяване на съвместни под проекти между отделните школи по модули, направления и секции с цел целогодишно ангажиране на таланливите деца, включително и през ваканциите.
Описание на целевата група Изявени талантливи деца и младежи от основните и средни училища на територията на Община Варна, както и такива с подчертан интерес към съществуващите школи в ОДК – Варна.
Брой лица от целевата група, включени в проекта – 312 ученици
Информиране и публичност Изготвяне на комуникационен план от координатора на проекта, насочен към целевата група и осигуряващ включването на достъпна информация относно принципите и идеологията на Академията. Чрез организирането на изложби, издаването на дипляни, изработката и поддръжката на уеб-сайт ще се спомагат и допълват връзките с варненската общественост.
Обща стойност на проекта 49995 лв.
Сума на исканата безвъзмездна финансова помощ 49995 лв.

Дейности по проекта:
Дейност № 1

„Свикване на Общо събрание на Варненска ученическа академия“. Разширяване на ВУА в началото на учебна 2008/2009 година със свикване на Общо събрание с дневен ред по предложение на ръководителя на проекта, утвърден от Педагогическия съвет на ОДК – Варна. Утвърждаване състава на Научния съвет, приемане на Правилник за устройството и дейността на ВУА, утвърждаване на списък с ръководителите на отделните школи по направления, модули и секции в съответствие с горепосочената структура. Второ свикване на Общото събрание се предвижда в края на проекта за утвърждаване на информационния, техническия и финансов окончателен доклад по проекта, внесени от тричленния екип по управление на проекта.

Дейност № 2

„Организиране работата на школите“. Изготвяне на учебни планове и програми за работата на 31 школи в 3 секции от ръководителите на съответните школи в съответствие с предвидените в проекта хорариуми от по 72 учебни часа за теория и практика. Подготовка на дневник за всяка школа, материална книга и присъствени листи. Сключване на трудови и граждански договори с външни за ОДК – Варна ръководители на школи, явяващи се преки участници във функционирането на ВУА.

Дейност № 3

„Свикване на Научния съвет на ВУА“. Провеждане на три заседания на Научния съвет с дневен ред по предложение на координатора на проекта, утвърден от Педагогическия съвет на ОДК – Варна. Утвърждаване на изготвените от ръководителите на школите учебни планове и програми за работата на 31 школи в 3 секции. Утвърждаване на двукратно предложените от различните школи мултиобразователните под проекти, продукт на интердисциплинарното сътрудничество между участниците в Академията.

Дейност № 4

„Организиране на качествен подбор на участниците в Академията“ Издаване на брошура и изготвяне на уеб-сайт с цел информирането на варненските учители, ученици, родители и деятели в областта на образованието и науката за предмета и обхвата на ВУА. Провеждане на разширено заседание на Педагогическия съвет на ОДК – Варна с участието на изявени варненските учители, специалисти от Регионалния инспекторат на МОН и управлението на училищата, тъй като те са в основата на организацията на различните изяви през учебната година – олимпиади, състезания, конференции и др. с цел утвърждаването състава на отделните школи по модули и секции.

Дейност № 5

„Изпреварващо обучение в школите“. Повишаване равнището на знания и практически умения на учащите се талантливи деца с участието им в научноизследователската работа на институти и музеи, тренировъчния процес на спортни клубове, творческата дейност на изявени деятели в областта на изкуството. Интерактивна извънкласна подготовка в различни области, необхванати в стандартните учебни планове и на он-лайн курсове чрез средствата на новите информационни и комуникационни технологии.

Дейност №6

„Интердисциплинарно сътрудничество“. Осъществяване на съвместни мултиобразователни подпроекти между отделните школи по модули, направления и секции. Застъпване на ученическия отдих, спорт и туризъм с цел целогодишно ангажиране на таланливите деца, включително и през ваканциите. Попълване на анкетни карти от талантливите ученици за оценка на проведената учебно-методическа работа с тях, с цел поставянето им в центъра на образователния процес. Активно комуникиране в интернет-форум, където ще бъде обсъждан ходът на мултиобразователните продукции и коригирани конкретните дейности по подпроекти в зависимост от вътрешни и външни фактори.

Дейност № 7

„Изяви на участниците във ВУА“. Участие на учениците от Академията в междуучилищни, регионални, национални и международни състезания, научни форуми, семинари, конкурси и олимпиади. Организиране на изложби, студия, майсторски класове, спектакли, спортни демонстрации и др.

Дейност №8

„Издаване на годишник на Варненската ученическа академия“ с информация за успехите на всички школи и реализираните мултиобразователни под проекти. Предвижда се изработката на мултимедиен диск и записването на химн на ВУА.

Правилник за устройството и дейността на ВУА

Глава І. Общи положения
Чл. 1. Варненската ученическа академия (ВУА) има за основна цел усъвършенстването на работата с надарени талантливи деца с оглед разширяването на познанията и практическите им умения чрез функционирането на школи в областта на природоматематическите, техническите и обществени науки, изразителните и изобразителни изкуства и спорта като извънкласни и извънучилищни форми на обучение.
Чл. 2. Функционирането на ВУА цели изграждането на единна система за включване на ученици за обучение и практическа реализация чрез интердисциплинарно сътрудничество между отделните школи по направления, модули и секции с цел постигане на крайни мултиобразователни продукти на базата на придобитите умения и познания.
Чл. 3. Кооперирането на отделните школи към ВУА с оглед получаването на общи продукции цели повишаването на общата култура и умението за работа в екип на талантливите деца и младежи, които често остават изолирани в обществото, съсредоточавайки се само и единствено върху една област на човешкото познание, изкуството или спорт
Чл. 4. Поощряването таланта и интересите на учащите се в отделните области на науката, изкуството и спорта, в дългосрочен план цели ранното професионално ориентиране на участниците в Академията.
Чл. 5. ВУА цели организирането на широкомащабна по своя характер извънкласна и извънучилищна дейност на територията на град Варна, съответстваща на Общинската програма за развитие на талантливи деца, Националната стратегия за развитие на образованието и Закона за закрила на детето.Глава ІІ. Структура и организация на управление
Чл. 6. Управлението на дейностите във Варненската ученическа академия се осъществява от:

(1) Общото събрание, което се свиква двукратно през учебната година с цел:
1. Утвърждаване състава на Научния съвет,
2. Утвърждаване на списък с ръководителите на отделните школи по направления, модули и секции
3. Утвърждаване на информационни, технически и финансови доклади, внесени от тричленния екип по управление на проекта.

Чл. 6. (2) Научния съвет, който се свиква трикратно през учебната година с цел:
1. Утвърждаване на изготвените от ръководителите на школите учебни планове и програми
2. Утвърждаване на двукратно предложените от различните школи мултиобразователните подпроекти, продукт на интердисциплинарното сътрудничество между участниците в Академията.
(3) Директорът на ОДК-Варна, който:
1. Делегира определени отговорности на ръководителите на школите
2. Контролира връзките между ръководителите на школите с цел получаването на крайни мултиобразователни продукти
3. Предлага на Педагогическия съвет при ОДК – Варна дневен ред и дата за провеждане на Общо събрание на ВУА двукратно през годината;
4. обобщава информационни, технически и финансови доклади

Чл. 6. (4) Педагогическият съвет на ОДК-Варна, който се свиква многократно през учебната година с цел съблюдаване коректното функциониране на ВУА съобразно настоящия Правилник.
(5) Координаторът на ВУА, който:
1. Изготвя комуникационен план, осигуряващ включването на достъпна информация относно принципите и идеологията на Академията;
2. Съблюдава и контролира функционирането на отделните школи чрез проверка на материалната книга, дневници и присъствени листове;
3. Предлага на Педагогическия съвет на ОДК-Варна дневен ред и дата за провеждане на заседания на Научния съвет;
4. Предлага за утвърждаване от Научния съвет при ВУА изготвените от ръководителите на школите учебни планове и програми
Чл. 7. В състава на Общото събрание се включват всички ръководители на школи в Академията, директора на ОДК-Варна, координатора на ВУА и счетоводителя на ВУА, ръководители и представители на партниращи организации, членовете на Педагогическия съвет при ОДК – Варна, инспектори от РИО – Варна, членове на настоятелството при ОДК-Варна.
Чл. 8. В състава на Научния съвет се включват предстаевители на партньорите, изявени варненски университетски преподаватели, научни работници, и инспектори от РИО-Варна. Съставът на научния съвет подлежи на одобрение от Общото събрание
Чл. 9. Структурата на ВУА включва три основни секции:
(1) Наука
(2) Изкуство
(3) Спорт

Глава ІІІ. Функциониране на ВУА
Чл. 10. Основна структурна единица на ВУА е школата, представлявана от ръководител. Ръководителите на школи:
(1) Изготвят учебни планове и програми в съответствие с предвидените хорариуми за теория и практика.
(2) Подготвят и водят стриктно дневник, материална книга и присъствени листи.
(3) Сключват граждански договори с ОДК – Варна като преки участници във функционирането на ВУА.
(4) Подпомагат издаването на брошури и изготвяне на уеб-сайт с цел информирането на варненските учители, ученици, родители и деятели в областта на образованието и науката за предмета и обхвата на ВУА.
(5) Участват в подбора на участниците във ВУА с цел утвърждаването състава на отделните школи по модули и секции.
Чл. 10. Ръководителите на школи:
(6) Повишават равнището на знания и практически умения на учащите се талантливи деца с осигуряване участието им в научноизследователската работа на институти и музеи, тренировъчния процес на спортни клубове, творческата дейност на изявени личности в областта на изкуството.
(7) Извършват интерактивна извънкласна подготовка в различни области, необхванати в стандартните учебни планове и на он-лайн курсове чрез средствата на новите информационни и комуникационни технологии.
(8) Осъществяват съвместни мултиобразователни подпроекти между отделните школи по модули, направления и секции.
(9) Подготвят учениците от академията за участие в междуучилищни, регионални, ационални и международни състезания, научни форуми, семинари, конкурси и олимпиади.
(10) Подпомагат учениците при организирането на изложби, студия, майсторски класове, спектакли, спортни демонстрации и др.
Чл. 11. Учениците в школите от трите секции на ВУА като изявени талантливи деца и младежи от основните и средни училища във Варна:
(1) Повишават равнището си на знания и практически умения при участието си в научноизследователската работа на институти и музеи, тренировъчния процес на спортни клубове, и творческата дейност на изявени деятели в областта на изкуството.
(2) Извършват интерактивна извънкласна подготовка в различни области, необхванати в стандартните учебни планове и на он-лайн курсове чрез средствата на новите информационни и комуникационни технологии.
(3) Осъществяват съвместни мултиобразователни подпроекти с ученици от оснаналите школи по модули, направления и секции в обхвата на ВУА.
(4) Участват в междуучилищни, регионални, национални и международни състезания, научни форуми, семинари, конкурси и олимпиади.
(5) Организират изложби, студия, майсторски класове, спектакли, спортни демонстрации и др.
Чл. 11. Учениците в школите от трите секции на ВУА като изявени талантливи деца и младежи от основните и средни училища във Варна:
(1) Повишават равнището си на знания и практически умения при участието си в научноизследователската работа на институти и музеи, тренировъчния процес на спортни клубове, и творческата дейност на изявени деятели в областта на изкуството.
(2) Извършват интерактивна извънкласна подготовка в различни области, необхванати в стандартните учебни планове и на он-лайн курсове чрез средствата на новите информационни и комуникационни технологии.
(3) Осъществяват съвместни мултиобразователни подпроекти с ученици от оснаналите школи по модули, направления и секции в обхвата на ВУА.
(4) Участват в междуучилищни, регионални, национални и международни състезания, научни форуми, семинари, конкурси и олимпиади.
(5) Организират изложби, студия, майсторски класове, спектакли, спортни демонстрации и др.
Чл. 12. Дейностите в отделните школи се обезпечават по утвърден от Директора на ОДК-Варна бюджет, изготвен от счетоводителя на ВУА, който:
(1) Съблюдава за законосъобразността и допустимостта на разходите;
(2) Следи и съхранява в срок от три години всички разходно-оправдателни документи, отразени в счетоводната и данъчна документация чрез отделни аналитични сметки или отделна счетоводна система;
(3) Изготвя и предоставя финансови доклади.
Глава ІV. Преходни и заключителни разпоредби
Чл. 13. Този правилник е изготвен и утвърден във връзка учредяването на Варненската ученическа академия по проект BG051PO001/07/4.2-01-28 и е утвърден на Общо събрание на 09.10.2008 в ОДК-Варна

Състав на Научния съвет на ВУА

Председател:
ст.н.с. II ст. дбн Мариана Филипова – Маринова
Научен секретар:
н.с. III ст. Данаил Павлов
Членове:
ст.н.с. І ст. дгн Димитър Пърличев
ст.н.с. І ст. дбн Иван Доброволов
ст.н.с. ІІ ст. д-р Петя Иванова
доц. д-р Румяна Куртева
н.с. І ст. д-р Слава Динева
н.с. І ст. д-р Елица Петрова
н.с. І ст. Мария Янкова
н.с. І ст. Виолин Райков
д-р Веселка Радева
Монка Николова
Сийка Илиева
Веселина Иванова
Стела Иванова
Даринка Божинова
Маргарита Димитрова
Цветанка Стоянова
Васил Цачев
Ирена Коларова
Мария Бинева
Диана Настева

Успех на школата по ботаника

От 7 до 9 ноември 2008 в Силистра се проведe Седмото Национално състезание по природни науки и екология, организирано от МОН и РИО-Силистра. Представителите на школата по ботаника при Общински Детски комплекс – Варна Теодора Сутева и Десислава Комитова участваха във възрастовата група от 15 до 19 години с изследователски проект на тема „Проучване на флората и растителността в защитена местност „Побити камъни“, пряко свързан с реализацията на три проекта, финансирани от МОН: „Варненска ученическа академия в областта на природоматематическите науки – учебна 2007/2008 година“, „Натура 2000 в класната стая“ и наскоро стартиралият „Варненска ученическа академия – учебна 2008/2009 година“. Под вещото научно ръководство на ръководителя на школата – завеждащ отдел „Природа“ към Регионален Исторически музей – Варна ст.н.с. ІІ ст. дбн Мариана Филипова – Маринова и уредника в Природонаучен музей – Варна Стоян Вергиев, двете ученички от XIIа клас на III ПМГ „Акад. Методий Попов“ – Варна спечелиха трето място в крайното класиране, а получената оценка Отличен 6.00 се признава за кандидат-студентски изпит по биология за специалностите в Биологическия факултет на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

gramota_komitova

belejka_komitova

Успех на младите физици

Възпитаниците на школите по физика от варненската ученическа академия с преподаватели Силвия Захариева и Петя Костадинова на 22.11. 2008 г. в гр. Стара Загора взеха участие в есенното национално състезание по физика за ученици от 7 до 12 клас. Участниците бяха 300 от цялата страна. В отделните възрастови групи бяха присъдени 1, 2 и 3-то място за първите трима в класирането и първа, втора и трета награда за съответно първите 10% от класираните ученици, между първите 10% и 20% от класираните и между първите 20% и 30% от класираните. Нашите първенци са:
7 клас Стефан Граматиков – 1 място
Виктор Радивчев – 2 място
Дамян Зафиров – 3 място
Юлия Маркова – пъра награда
Валерия Станева – втора награда
9 клас Александрина Стоянова 1 място
Валентина Жекова – първа награда
Христо Балев – трета награда
10 клас Езджан Софу – 1 място
Виктория Христова – първа награда
Жан Желев – първа награда
Александър Първанов – втора награда
11 клас Диана Софрониева – трета награда
12 клас Явор Арнаудов – втора награда
Стоян Димитров – трета награда
За отличните резултати класираните и наградени ученици и техните преподаватели получиха специално поздравление от Кмета на гр. Стара Загора.

ПЛАКАТ  по проект „Варненска ученическа академия 2008-2009“

plakat-inf-VUA

Световен ден на влажните зони

На 2-ри февруари през 1971 г. в град Рамсар, Иран, е учредена Рамсарската конвенция за влажните зони с международно значение,по-специално като местообитания на диви птици. България се е присъединява към конвенцията на 24.01.1976г. Първоначално се присъединяваме с четири влажни зони:Резерват „Сребърна“, Резерват „Атанасовско езеро, Резерват „Аркутино“, Езерото „Дуранкулак“. В края на 2002 година България увеличава влажните си зони на 10 с обща площ 20 306 хектара, признати от Рамсарската конвенция като „Влажни зони с международно значение“.

По повод Световния ден на влажните зони в ОДК- Варна се проведе среща на ученици от школата по екология към Варненска ученическа академия – 2 част и представители на Българското дружество за защита на птиците -клон Варна.
Доброволецът от БДЗП Минко Маджаров изнесе презентация за значението на влажните зони и отговори на въпроси на ученици от школата. Членовете на школата по екология подредиха информационно табло със снимки и материали, посветени на биоразнообразието на влажните зони в България. Дейността на младите природозащитници по опазване на птиците ще продължи и занапред. Предстои участие на децата в акция за окачване на хранилки и къщички за птици, предоставени от БДЗП-клон Варна, наблюдения на птици и посещение на ПЗЦ „Пода“.


Пролетното национално състезание по физика

От 28.02. до 1.03.09 г. в гр. Велинград се проведе Пролетното национално състезание по физика. В него взеха участие близо 300 ученика от цялата страна.
Нашият град бе отлично представен от учениците от школите по физика с ръководители Петя Костадинова и Силвия Захариева.

Призови места заеха:

Валентина Жекова 9 клас – III място
Александрина Стоянова 9 клас – I награда
Диана Софрониева 11 клас – II награда
Езджан Софу 10 клас – II награда
Деница Добрева 10 клас – III награда
Мирослава Димитрова 9 клас – III награда
Христо Балев 9 клас – III награда


20 май – Европейски морски ден и във Варненската академия

Общински детски комплекс-Варна отбеляза 20 май, обявен от Европейската комисия, Европейския парламент и Съвета на Европейския съюз за Европейски морски ден, с морска експедиция във Варненския залив.
В 10 часа от Морска гара, с кораб на ВМС, 40 ученици от школите по хидробиология, екология, океанография, европеистика, социология и правни науки, и корабомоделизъм към проекта „Варненска ученическа академия“, финансиран от ЕСФ, който се реализира от ОДК, потеглиха на експедиция във Варненския залив.

1111111
Н.с Мария Янкова от Института по рибни ресурси към БСА, запозна децата с биоразнообразието в Черно море и екологичните проблеми свързани със замарсяването, Стоян Вергиев ръководител на школата по хидробиология представи геолого-геоморфоложка характеристика на Българската акватория на Черно море, а учениците от школата по екология изследваха наличието на замърсители в морската вода с подвижна лаборатория.
Гостоприемният екипаж на кораба направи пътуването сигурно, спокойно и позволи на децата да надникнат във всички кътчета на кораба.
Отбелязването на Деня продължи от 16ч., пред Аквариума в Морската градина с концерт, в който взеха участие школите от ОДК-ВА „Сребърни звънчета“, ВГ „Звездни струни“, Варненска детска опера, балетните формации и КТ „Палечко“.
Проведоха се забавни и спортни игри, подредиха се пъзели, организираха се викторини и се раздадоха много награди за участниците.

123321

Деца от ОДК на посещение в държавните институции и Представителството на ЕК

МЛАДИТЕ ЕВРОПЕЙЦИ ПРАЗНУВАТ

Голям интерес предизвика работата на децата от школата „Гражданско образование-Детски парламент“ към ОДК-Варна в проекта „Варненска ученическа академия 2008-2009г.“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“. Дванадесет изявени и талантливи ученици се включиха в школа „Европеистика“ и през изтеклата година се запознаха с Европейския съюз като уникална наднационална форма на държавно управление,обединяваща 27 европейски държави. За финализирането на проекта, децата подредиха знамената на държавите членки на ЕС в коридорите на сградата на ОДК, като ги определиха като европейски коридори. Обобщените им знания, свързани с Европейския съюз, който играе важна роля в много области от ежедневието  на европееца,поднесоха в добре изработени презентации за всички страни членки и кандидат-членки на ЕС.

Експедиция в Р-т „Ропотамо“ и ЗМ“Пода“

На 20 юни младите природозащитници от школите „Екология”,”Зоология” и „Химия”, сформирани по проект Варненска ученическа акдемия 2008-2009г., поеха на път към поречието на р.Ропотамо и ЗМ”Пода”. По време на експедицията , те имаха възможност да направят изследвания на качеството на водата в реката и да извършат преки наблюдения на растителния и животински свят – характерните лонгозни гори, находището на водни лилии, както и някои защитени видове птици. Децата научиха интересни факти заостров „Св.Тома” /Змийски остров/ и лечебните качества на блатното кокиче, чието най-голямо находище е на територията на р-т „Ропотамо”.В ПЗЦ”Пода” учениците бяха посрещнати от орнитолога Димо Димитров, който ги запозна със значимото орнитологично богатство на защитената местност. С бинокли и зрителни тръби природолюбителите имаха шанс да наблюдават колонията на големия корморан, пеликани, лопатарки, рибарки, саблеклюни и чапли. В края на експедицията всички участници изказаха своето удовлетворение от извършената работа в естествена природна среда. Те пожелаха да продължат да учат и да работят в полза на природата и нейното опазване.

dhristov-175.jpg dhristov-180.jpg

dhristov-194.jpg dhristov-196.jpg

„Не на наркотиците“

На 19.06. школата по химия към ВУА-2, осъществи беседа на тема „Не на наркотиците“. Участниците от академията представиха презентации за различните видове наркотици.Гост на мероприятието беше Стоян Ненов, председател на УС на сдружение „Бъдеще без дрога“ в гр.Варна и родител на дете, което е било зависимо от наркотиците.

„Варненска ученическа академия 2008-2009″ – книжка /брошура

Брошура обложка1
Брошура1

Брошура2
Брошура стр.2-3
Брошура стр.4-5 Брошура стр.6-7 Брошура стр.8-9Вашият коментар