Правилник за устройството и дейността на ВУА

Uncategorized

Глава І. Общи положения
Чл. 1. Варненската ученическа академия (ВУА) има за основна цел усъвършенстването на работата с надарени талантливи деца с оглед разширяването на познанията и практическите им умения чрез функционирането на школи в областта на природоматематическите, техническите и обществени науки, изразителните и изобразителни изкуства и спорта като извънкласни и извънучилищни форми на обучение.
Чл. 2. Функционирането на ВУА цели изграждането на единна система за включване на ученици за обучение и практическа реализация чрез интердисциплинарно сътрудничество между отделните школи по направления, модули и секции с цел постигане на крайни мултиобразователни продукти на базата на придобитите умения и познания.
Чл. 3. Кооперирането на отделните школи към ВУА с оглед получаването на общи продукции цели повишаването на общата култура и умението за работа в екип на талантливите деца и младежи, които често остават изолирани в обществото, съсредоточавайки се само и единствено върху една област на човешкото познание, изкуството или спорт
Чл. 4. Поощряването таланта и интересите на учащите се в отделните области на науката, изкуството и спорта, в дългосрочен план цели ранното професионално ориентиране на участниците в Академията.
Чл. 5. ВУА цели организирането на широкомащабна по своя характер извънкласна и извънучилищна дейност на територията на град Варна, съответстваща на Общинската програма за развитие на талантливи деца, Националната стратегия за развитие на образованието и Закона за закрила на детето.Глава ІІ. Структура и организация на управление
Чл. 6. Управлението на дейностите във Варненската ученическа академия се осъществява от:

(1) Общото събрание, което се свиква двукратно през учебната година с цел:
1. Утвърждаване състава на Научния съвет,
2. Утвърждаване на списък с ръководителите на отделните школи по направления, модули и секции
3. Утвърждаване на информационни, технически и финансови доклади, внесени от тричленния екип по управление на проекта.

Чл. 6. (2) Научния съвет, който се свиква трикратно през учебната година с цел:
1. Утвърждаване на изготвените от ръководителите на школите учебни планове и програми
2. Утвърждаване на двукратно предложените от различните школи мултиобразователните подпроекти, продукт на интердисциплинарното сътрудничество между участниците в Академията.
(3) Директорът на ОДК-Варна, който:
1. Делегира определени отговорности на ръководителите на школите
2. Контролира връзките между ръководителите на школите с цел получаването на крайни мултиобразователни продукти
3. Предлага на Педагогическия съвет при ОДК – Варна дневен ред и дата за провеждане на Общо събрание на ВУА двукратно през годината;
4. обобщава информационни, технически и финансови доклади

Чл. 6. (4) Педагогическият съвет на ОДК-Варна, който се свиква многократно през учебната година с цел съблюдаване коректното функциониране на ВУА съобразно настоящия Правилник.
(5) Координаторът на ВУА, който:
1. Изготвя комуникационен план, осигуряващ включването на достъпна информация относно принципите и идеологията на Академията;
2. Съблюдава и контролира функционирането на отделните школи чрез проверка на материалната книга, дневници и присъствени листове;
3. Предлага на Педагогическия съвет на ОДК-Варна дневен ред и дата за провеждане на заседания на Научния съвет;
4. Предлага за утвърждаване от Научния съвет при ВУА изготвените от ръководителите на школите учебни планове и програми
Чл. 7. В състава на Общото събрание се включват всички ръководители на школи в Академията, директора на ОДК-Варна, координатора на ВУА и счетоводителя на ВУА, ръководители и представители на партниращи организации, членовете на Педагогическия съвет при ОДК – Варна, инспектори от РИО – Варна, членове на настоятелството при ОДК-Варна.
Чл. 8. В състава на Научния съвет се включват предстаевители на партньорите, изявени варненски университетски преподаватели, научни работници, и инспектори от РИО-Варна. Съставът на научния съвет подлежи на одобрение от Общото събрание
Чл. 9. Структурата на ВУА включва три основни секции:
(1) Наука
(2) Изкуство
(3) Спорт

Глава ІІІ. Функциониране на ВУА
Чл. 10. Основна структурна единица на ВУА е школата, представлявана от ръководител. Ръководителите на школи:
(1) Изготвят учебни планове и програми в съответствие с предвидените хорариуми за теория и практика.
(2) Подготвят и водят стриктно дневник, материална книга и присъствени листи.
(3) Сключват граждански договори с ОДК – Варна като преки участници във функционирането на ВУА.
(4) Подпомагат издаването на брошури и изготвяне на уеб-сайт с цел информирането на варненските учители, ученици, родители и деятели в областта на образованието и науката за предмета и обхвата на ВУА.
(5) Участват в подбора на участниците във ВУА с цел утвърждаването състава на отделните школи по модули и секции.
Чл. 10. Ръководителите на школи:
(6) Повишават равнището на знания и практически умения на учащите се талантливи деца с осигуряване участието им в научноизследователската работа на институти и музеи, тренировъчния процес на спортни клубове, творческата дейност на изявени личности в областта на изкуството.
(7) Извършват интерактивна извънкласна подготовка в различни области, необхванати в стандартните учебни планове и на он-лайн курсове чрез средствата на новите информационни и комуникационни технологии.
(8) Осъществяват съвместни мултиобразователни подпроекти между отделните школи по модули, направления и секции.
(9) Подготвят учениците от академията за участие в междуучилищни, регионални, ационални и международни състезания, научни форуми, семинари, конкурси и олимпиади.
(10) Подпомагат учениците при организирането на изложби, студия, майсторски класове, спектакли, спортни демонстрации и др.
Чл. 11. Учениците в школите от трите секции на ВУА като изявени талантливи деца и младежи от основните и средни училища във Варна:
(1) Повишават равнището си на знания и практически умения при участието си в научноизследователската работа на институти и музеи, тренировъчния процес на спортни клубове, и творческата дейност на изявени деятели в областта на изкуството.
(2) Извършват интерактивна извънкласна подготовка в различни области, необхванати в стандартните учебни планове и на он-лайн курсове чрез средствата на новите информационни и комуникационни технологии.
(3) Осъществяват съвместни мултиобразователни подпроекти с ученици от оснаналите школи по модули, направления и секции в обхвата на ВУА.
(4) Участват в междуучилищни, регионални, национални и международни състезания, научни форуми, семинари, конкурси и олимпиади.
(5) Организират изложби, студия, майсторски класове, спектакли, спортни демонстрации и др.
Чл. 11. Учениците в школите от трите секции на ВУА като изявени талантливи деца и младежи от основните и средни училища във Варна:
(1) Повишават равнището си на знания и практически умения при участието си в научноизследователската работа на институти и музеи, тренировъчния процес на спортни клубове, и творческата дейност на изявени деятели в областта на изкуството.
(2) Извършват интерактивна извънкласна подготовка в различни области, необхванати в стандартните учебни планове и на он-лайн курсове чрез средствата на новите информационни и комуникационни технологии.
(3) Осъществяват съвместни мултиобразователни подпроекти с ученици от оснаналите школи по модули, направления и секции в обхвата на ВУА.
(4) Участват в междуучилищни, регионални, национални и международни състезания, научни форуми, семинари, конкурси и олимпиади.
(5) Организират изложби, студия, майсторски класове, спектакли, спортни демонстрации и др.
Чл. 12. Дейностите в отделните школи се обезпечават по утвърден от Директора на ОДК-Варна бюджет, изготвен от счетоводителя на ВУА, който:
(1) Съблюдава за законосъобразността и допустимостта на разходите;
(2) Следи и съхранява в срок от три години всички разходно-оправдателни документи, отразени в счетоводната и данъчна документация чрез отделни аналитични сметки или отделна счетоводна система;
(3) Изготвя и предоставя финансови доклади.
Глава ІV. Преходни и заключителни разпоредби
Чл. 13. Този правилник е изготвен и утвърден във връзка учредяването на Варненската ученическа академия по проект BG051PO001/07/4.2-01-28 и е утвърден на Общо събрание на 09.10.2008 в ОДК-Варна

Вашият коментар