Педагогически съвет 10.09.2010

Uncategorized

На 10.09.2010г в Балетна зала  на ОДК се проведе Педагогически съвет, на който бяха обсъдени и приети следните нормативни документи за учебната 2010/2011г. : План за работата на Педагогическия съвет ; Учебен план; Комплексен годишен план на ОДК; Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд; Правилник за административната, деловодната и счетоводната дейност и документооборота в ОДК; Правилник за устройството, дейността и вътрешния трудов ред в ОДК; Етичен кодекс.

Педагогически съвет `септември 2010
Бяха обсъдени и определени комисии за изпълнението на Интегрираната система за финансово управление и контрол, както и временните и  постоянни комисии за подготовка и обезпечаване  на учебно-възпитателния процес.

Вашият коментар