Общински детски комплекс

Първият Детски комплекс в България е създаден през 1993 година в град Варна.
Неговата дейност се характеризира с гъвкавост и мобилност на предлаганите форми и програми. Интердисциплинарният образователен подход осигурява взаимодействие в научната, художественотворческата, спортната, информационната и развлекателната дейност на децата.

Детският комплекс е социално сигурна среда за общуване на децата от 6 до 19 годишна възраст.

Ръководството на всички школи е поверено в ръцете на популярни в своята област специалисти, творци, спортисти, които ги превръщат в авторски колективи. Наред със своя опит, естетика и нравственост, преподавателите от ОДК активно включват в програмите си и идеите на младите хора, с които работят, за да могат да отговорят на актуалните им потребности и да стимулират творческия им потенциал. Всеки учител има лична свобода при реализиране и разширяване на формите си на дейност.

  • Общинският детски комплекс – училище за свободното време на деца и младежи
  • Общинският детски комплекс – място за алтернативна заетост на децата в борбата срещу негативите на обществото ни.
  • Общинският детски комплекс – център за неформално общуване на деца с общи интереси, задоволявайки лични потребности в различни области на науката и изкуството.
  • Общинският детски комплекс – сцена за лична изява и стимулиране на творческия потенциал на детето.
  • Общинският детски комплекс – обединител на усилията на семейство, училище, църква.
  • Общинският детски комплекс – храм за изграждане на детската личност в областта на науката, изкуството и спорта.

При нас Вашето дете е в центъра на образователния и възпитателен процес.

  • Тук то има право на избор
  • Тук се задоволяват неговите интереси и любопитство.
  • Тук то има право да бъде различно, да бъде оценявано като личност, да бъде партньор на учителя си.
  • Тук пита и търси отговори, открива истини за света, за собственото си място и възможности, става гражданин.

Учебната година започва на 1 октомври и завършва на 31 август. Заявления за  записване  се подават в  електронен регистър до 31 август, ежегодно.  Всички школи са безплатни.

За информация тел.: 052/612 107

ОЧАКВАМЕ ВИ!

61 години организирана извънучилищна дейност във Варна

    В началото на ХХІ век, животът във всичките му измерения изисква даване простор на творческите личности, с нестандартно мислене и богато въображение, с добре развити умения да изследват, да съграждат, да се конкурират, да решават трудни проблеми чрез намирането на оптимални варианти за това. В този смисъл очакванията са насочени най-много към изявените и надарените личности, към „златните деца на обществото”, както ги нарича с основание преди векове Платон, оттам идват и  очакванията към нас-учителите от ОДК,  които работим с тези деца.

         Появата на Общинския детски комплекс –Варна през 1993г. е обусловена от новите обществено-политически и икономически условия, които настъпват в България в началото на 90-те години на миналия век. Той е първият експериментален комплекс, който се създава  под името „Общински детско-юношески комплекс” /ОбДЮК/ и е наследник  на Центъра за работа с деца, Ученическата спортна школа и Центъра за ученическо и научно-техническо творчество. Но той има своите дълбоки корени, които тръгват от 1953 година, когато се създава Пионерския дом. Днес 60 години по късно ние откриваме, че в работата с децата няма политика. Има само достойни хора, отдали целия си трудов живот за развитието на таланта и дарованията на децата.

      ОДК, по смисъла на чл. 33 а от ЗНП, е извънучилищно обслужващо звено в системата на народната просвета за организиране на дейности свързани с развитието на интересите, способностите и потребностите на децата в областта на науката, техниката, технологиите, изкуствата, отдиха и спорта. При осъществяването на учебно-възпитателния процес се стимулира творческия подход , екипната работа, прилагането на интерактивни методи и съвременни  информационни технологии. Програмите по различните дисциплини са авторски, отворени, мобилни и вариативни и са съобразени с аудиторията, за която са предназначени, а организационните форми на работа отговарят на спецификата на конкретната дейност и предпочитанията на участниците.

      Общинският детски комплекс все повече се превръща в социално-сигурна среда за общуване на децата и място за алтернативната им заетост в борбата срещу негативите на обществото ни, които все по драстично нарастват: агресия, насилие, наркомания, проституция, алкохолизъм…

      ОДК има уникалната възможност да  обединява усилията на семейство, училище, църква в търсене на най верния път за младия човек.

      При нас през учебната 2012/2013г. се обучават 2600 ученици от 5 до 19 г. възраст, разпределени в 26 школи, в три направления: „Наука”, „Изкуство” и „Спорт”.

      Дейността на ОДК е пряко свързана с Националния календар на МОМН за извънучилищната дейност. ОДК е организатор и домакин на Националния детски фолклорен конкурс за певци и инструменталисти „Диньо Маринов”, Националния литературен конкурс „Любовта в нас”, Националния детски конкурс за изпълнители на популярна песен „Морско конче”, „Националния литературен конкурс „Морето, морето, морето…..” , Националния ученически конкурс „Архитектурните паметници в макети”, Националния конкурс за рисунка „ПриказкиТЕ”, насочен към българските деца, които живеят в чужбина. Организатор и домакин е на Общинския конкурс „Сръчни ръце” по случай Деня на Земята и общинските конкурси „Рождество Христово” и „Възкресение Христово” – за Коледна и Великденска картичка,  Великденска украса и писано яйце, за есе и стихотворение.

    От голямо значение за ефективността на работата и реализацията на възпитателните възможности   има личността на учителя-личност с висока теоретична и професионална подготовка, социално активна, отличаваща се със съвременен стил на научно-педагогическо мислене, емоционално отзивчива, с висока нравственост. Неписано, но задължително е изискването  учителят да бъде творец. Творец на творци. Защото ученици, преминали през нашите школи, задължително се превръщат в бъдещи специалисти в различните области на познанието и културата.

Точно заради тези даровити деца, за техния блясък в очите, за чистотата в душите им, за тяхната даденост, наречена ДАРБА, си струват предизвикателствата да съществуват такива извънучилищни звена, като ОДК, където детето може да бъде в центъра на вниманието, да бъде обгрижвано, разбрано и оценено. Нужен е нов, непредубеден поглед към децата, за да ги опознаем по-добре и да им помогнем в житейския им път да се преоткриват и развиват.

Американският психолог Ходинг Картър казва: „Има само две трайни неща, които можем да се надяваме да завещаем на децата си. Едното е корени, а другото – криле”.  Аз допълвам- корените ги имаме в шестдесетгодишната традиция, а от нас днес се иска да им дадем криле!

Убедена съм, че делото на основателите е в сигурни ръце!

Монка Николова

Директор на ЦПЛР – Общински детски комплекс, гр. Варна