“Книгата на книгите и първите писмености”- бинарен урок

Uncategorized

На 24.01.2018 г.   в библиотеката на ОУ  ”Св.Патриарх Евтимий” се проведе бинарен урок с ученици от V клас в школа „Православни християнски ценности и традиции” с ръководител Стока Димова, съвместно с  учителя по история С. Мусинска и  се осъществи с помощта на  училищния библиотекар Мария Стойкова, а целта беше  изучаваният в V клас материал  да   бъде представен извън класната стая, в т.н Дом на книгата, по различен начин  и в нестандартна обстановка.

Учениците се запознаха с  библиотеката  на асирийския владетел Ашурбанипал, която е един от най-важните писмени източници от Древния Изток. Прочетен бе кратък откъс от най-древната литературна творба „Епосът на Гилгамеш“.  Учениците бяха запознати  и с първата писменост  – египетските йероглифи, символ на писмената система на фараоните от Древен Египет и  клинописното писмо на шумерите в Месопотамия. Отбелязан беше и приносът на финикийците при създаването на т.н. Буквено писмо ( състоящо се от 22 букви, служещи за представяне само на съгласни звуци), както и Линеар А и Линеар Б от епохата на Критската и Микенската цивилизация. Учениците се запознаха и с кипу – тайнствената писменост на инките. Представените писмености бяха онагледени с артефакти. Бе отбелязан и приносът на България при разпространяване на славянската писменост в Източна Европа и Русия  и до утвърждаване на кирилицата като един от трите основни езика (след латинския и гръцкия) в Европа, от Средновековието до днес.

Учениците имаха възможност  да видят първите книги и отделни писмени знаци, изобразени върху глинени плочки, дърво и камък.

Урокът продължи по изключително атрактивен начин с представяне на  Книгата на книгите, с нейната история и пътя, който е изминала, за да стигне до наши дни в сегашния си вид. Написана върху папирус, пергамент и хартия на различни езици: арамейски, гръцки, латински и църковно славянски. Начините на писане през вековете и доказателството за нейната истинност бе представена чрез сбъдналите се пророчества с една игра, която развесели учениците и това беше добър завършек и повод за нови съвместни мероприятия.