Директор на ОДК-Варна

МОНКА НИКОЛОВА
e-mail: 
office@odk-varna.com
тел.: 052
612102;
GSM:
+359885756690; +359878756690

Монка Николова е директор на Център за подкрепа за личностно развитие -Общински детски комплекс, гр. Варна от 10.03.2005 г. Трудовият и стаж е преминал като помощник директор по учебната дейност и учител в ОУ „Добри Чинтулов“, гр. Варна, била е управител на първия Частен ученически център „Лъвски скок” в града, дълги години е работила като организатор-методист и директор на Младежки дом в гр. Долни чифлик. Завършила е висше образование в СУ „Св. Климент Охридски”, гр. София, Педагогически факултет, специалност „Образователен мениджмънт”, магистър и ВПИ „Константин Преславски”, гр. Шумен, специалист по начална училищна педагогика със специалност физическо възпитание, магистър;.

Допълнителна квалификация: Удостоверение за І ПКС, 2009 г., Департамент на учителите към ШУ „Епископ Константин Преславски”; Очно-задочна специализация на тема: „Общуването в началното образование” със защита на дипломна работа „Общуване и изграждане на екологична култура у децата от кръжоците към центровете за работа с деца”,1993 г., ИПКУ „Д-р Петър Берон”,гр. Варна.

Участия в десетки курсове и семинари с присъдени квалификационни кредити.

Научни разработки:

Участие с доклади в Международната конференция „Хуманизъм и прагматизъм в образованието на 21 век”:

 • 2005 г., Извънучилищните педагогически учреждения-превантивни центрове за преодоляване негативите в обществото;

 • 2006 г., Школите „Християнски традиции и ценности-алтернативна форма за изучаване на предмета религия

 • ;2008 г., Емпирично изследване на състоянието на ОДК в новите социално-икономически условия;

 • 2009 г., Стратегическо управление на ОДК;

 • 2010 г. , Принципи за ефективно управление в ОДК-Варна

 • 2011 г., Функции и роли на директора при стратегическото управление на ОДК-Варна

Участия с доклади в общински и национални форуми, свързани с обучението и възпитанието на децата.

 • Участие в VІІ Национална научно-практическа конференция „Физическо възпитание и спорт в училище“ с доклад на тема „ Ролята на Общински детски комплекс-Варна за спортното развитие на учениците през свободното им време“, 2011 г.

 • Участие в конкурса за работещите в извънкласни и извънучилищни форми на Международната фондация „ Приятели на България”, с доклад на тема: „Предимства, проблеми и предизвикателства в работата с талантливите и даровитите деца в ОДК-Варна”, 2014 г.

 • Участие в научна конференция „Културното наследство на Варна“, организирана от Съюза на учените във Варна доклад на тема „ „60 години – организирана извънучилищна дейност във Варна“, 2016 г.

 • Участие в национален семинар „Модели на сътрудничеството между църквата, общинската власт и държавата за провеждане на религиозно образование“, организиран от Център за образователни инициативи „Двери“ и РУО-Русе с доклад на тема „Религиозното образование и просвета в община Варна“, 2017 г.

 • Участие в ІV международен конкурс „Извънкласните и извънучилищните дейности-за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците“ на СБУ с доклад „ЦПЛР-ОДК, родители, институции и организации-заедно в процеса на възпитание и личностно развитие на съвременното дете“, 2017 г.

Автор е на книгата „60 години организирана извънучилищна дейност във Варна“, изд. „Ларго сити“ ООД, Варна, 2013 г.

Ръководител на три проекта:

 • Варненска ученическа академия в областта на природоматематическите дисциплини 2007/2008 г. по Националната програма „Училището –територия на учениците”, модул „Развитие на извънкласната и извънучилищната дейност”;

 • Общински детски комплекс – Варна- център за мултикултурен диалог” по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕСФ;

 • Варненска ученическа академия 2008/2009”, по Оперативната програма „Развитие на човешките ресурси” на ЕСФ;

Член е на комисията за детето към община Варна.

Член е на Областния консултативен съвет „Младежки дейности и спорт“ и Областният консултативен съвет за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в област Варна към областния управител.

Награди и отличия

 • Награда „Неофит Рилски” на МОМН, 2010 г. Първа награда от конкурса за работещите в извънкласни форми на Международната фондация „Приятели на България” и МОМН, София, 2011г.

 • Грамота на МОМН за отлични постижения в извънучилищните дейности от V конкурс за работещи в извънкласни и извънучилищни дейности, 2012 г.

 • Първа награда в международния конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности-за устойчиво качествено обучение и възпитание на учениците“ на СБУ, 2014 г.

 • Грамота на МОН за отлично представяне на педагози с ефективна работа за развитието на дейностите по интереси в Десети конкурс за специалисти, работещи с деца и ученици с изявени дарби в направление „Изкуство“

 • Грамота за цялостна политика на институцията за развитието на интересите, способностите и компетентностите на децата и учениците на МОН, 2017 г.

 • Специална награда на МОН от конкурс за учители „Извънкласните и извънучилищните дейности-за устойчиво качествено обучение, възпитание и развитие на децата и учениците, 2017 г.

 • Диплом за принос в развитието на детското творчество на Националния дворец на децата, 2018 г.

 • Грамота на РУО-Варна за оказана междуинституционална подкрепа на РУО-Варна и успешно партньорство, 2019 г.

 • Грамота на РУО-Варна за осигуряване на подкрепяща среда за приобщаване,

2019 г.

Гостуване на г-жа Монка Николова в предаването „Щрихи от утрото“ на телевизия „Черно море“ – 3.02.2020 г.

Гостуване на г-жа Монка Николова в предаването „Щрихи от утрото“ на телевизия „Черно море“ – 17.09.2019 г.

Гостуване на г-жа Монка Николова в предаването „Европейска Варна“ на телевизия „Черно море“ – 29.07.2019 г.

Гостуване на г-жа Монка Николова в предаването „Знание.БГ“ на БНТ2 от Варна – 5.02.2019 г.

Гостуване на г-жа Монка Николова в предаването „60 минути за култура“ на БНТ2 от Варна – 18.10.2018 г.

Гостуване на г-жа Монка Николова в телевизия „Черно море“ – 10.09.2018 г.

Гостуване на г-жа Монка Николова в предаването „Щрихи от утрото“ на телевизия „Черно море“ – 14.06.2018 г.