Детски и младежки парламент с послание до Кмета на Варна

Uncategorized

На 21.11.2013 г. се проведе среща между членовете на Детски и младежки парламент към ОДК – Варна и заместник кмета – д-р Лилия Маринова, по повод 24-тата годишнина от подписването на Конвенцията за правата на детето на ООН и статута на Община Варна като |”Община–приятел на детето”. Връчено бе послание до Кмета на Община Варна Иван Портних относно желанието и готовността на членовете на ДМП да работят заедно с общинската администрация за нашия преуспяващ и красив град Варна.
Д-р Маринова ни запозна с проектите на града.

  Бяха обсъдено бе участието на младите в местното самоуправление.

Членовете на ДМП  бяха много активни и задаваха въпроси относно безопасността около училищата, зелените градски площи, грижата на администрацията за децата в неравностойно социално положение, ученическото хранене, обезпечаването на здравеопазването в училищата и др.

 

ДО

КМЕТА НА ОБЩИНА ВАРНА

ИВАН ПОРТНИХ

 

                            УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПОРТНИХ,

 

През 2009 год. по инициатива на децата от Детски и младежки парламент Община Варна получи сертификат за „Община приятел на детето“ на УНИЦЕФ България, с което се ангажира да работи активно за повишаване благосъстоянието на децата, като оптимизира управлението си, подобрява изграждането на приятелска за децата среда и споделя с останалите общини, приятели на детето, опит и добри практики.

Целта на инициативата „Община-приятел на детето“ е да подпомогне прилагането на Конвенцията за правата на детето на местно ниво и да се постигнат условия, позволяващи реална защита на правата на децата и повишаване тяхното благосъстояние. Основните насоки за осигуряване благоденствието на децата са вслушване в мнението им; борба с детската бедност и дискриминацията; здравеопазване и благосъстояние, образование; почивка, игра и свободно време; транспорт, семейна среда, социални услуги и закрила; дом и инфраструктура; справедливост и закрила от престъпления.

Ние сме уверени, че Вие ще работите за визията на Варна като град, в който всяко дете има правото да повлияе на решенията, които се вземат в града; да изразява мнението си за града, в който иска да живее; да участва в семеен, общностен и социален живот;  да има достъп до добро качество на услуги, ориентирани към децата – здравеопазване, образование, социална грижа и подслон; право на защита от експлоатация, насилие и злоупотреба; да се разхожда безопасно по улиците; да се среща с приятели и да играе;  да разполага със зелени пространства за растения и животни; да живее в незамърсена околна среда; да участва в културни събития; да бъде равноправен гражданин на своя град с достъп до всяка услуга без значение от етнически произход, раса, религия, пол, увреждане или сексуална ориентация.

Уверени сме, че основният акцент ще е поставен върху включването на децата и  младежите и вслушването в техните мнения и позиции, като в резултат на това водещо място във визията за приятелска към децата градска среда заемат подкрепата за родителите и семействата, достъпността и разнообразието, уважението и достойнството, сигурността и здравето, овластяването и лидерството, природата и живите същества.

Вярваме във Вас, че ще  поощрявате активното участие на децата и младежите по темите, които са пряко свързани с тях, ще ни  изслушвате и  ще се съобразяване с мнението ни при вземане на решение и това ще бъде водещо в постигането на управление, допринасящо за изграждане на приятелска към детето среда, почиващо на реалните желания, потребности и възгледи на децата и техните родители.

Нашето желание и усилия са насочени към активното ни включване и участие в процесите по управлението и изграждането на жизнена среда, която е благоприятна за нашето израстване и благосъстояние. Готови сме да се включим в обсъждането на въпроси, които са пряко свързани с нас.

Заедно с Вас и Вашата администрация да работим за нашия красив и преуспяващ град Варна.

Членовете на Детски и младежки парламент – Варна

21.11.2013 г.

гр.Варна