Детският парламент се бори с противообществените прояви

Uncategorized

dp-4.jpg dp-3.jpg dp-2.jpg dp-1.jpg
Начало на Откритите дни на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни се постави в Детския парламент към ОДК на тяхното 19 Общо събрание. Гости на заседанието бяха г-н Кирил Йорданов – кмет на Община Варна; г-н Коста Базитов – заместник-кмет на Община Варна; доц.д-р Христо Бозов – заместник-кмет и Председател на Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните; членове на Общинската комисия ЗБППМН; г-н Стоян Монов -инспектор Детска педагогическа стая. и др.
Г- н Кирил Йорданов приветства младите парламентаристи, а Рада Коева -Председател на ДП му връчи членска карта под номер1, с пожеланието да бъде винаги редовен на заседанията.
Г-жа Капка Николова -секретар на Общинската комисия за БППМН, запозна членовете на парламента с инициативата Открити дни на местните комисии, които се провеждат за трета поредна година в Община Варна. Презентацията предизвика интересна дискусия и обсъждане на правата, задълженията и възпитателните мерки, които могат да бъдат налагани според закона.

Вашият коментар